Pereiti į pagrindinį turinį

PRIVATUMO POLITIKA

„Laboratoire HRA Pharma“ (toliau vadinama „HRA Pharma“) ypač daug dėmesio skiria asmens duomenų apsaugai ir privatumui, todėl įsipareigoja jų laikytis taikydama šias esmines vertybes: gerbti žmonių lūkesčius dėl jų asmeninių duomenų naudojimo, kurti ir saugoti savo klientų ir kitų susijusių asmenų ar organizacijų pasitikėjimą, saugoti asmens duomenis ir privatumą nuo bet kokio pažeidimo ir laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir reglamentų esmės ir nuostatų.

„HRA Pharma“ siūlo interneto išteklius, skirtus teikti informaciją apie sveikatą ir mūsų produkciją.

Pagal šią privatumo politiką „HRA Pharma“, veikdama kontroliuotojo teisėmis, įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis itin rūpestingai ir tik tam tikslui, kuriam šie duomenys buvo renkami, vadovaudamasi esminėmis HRA vertybėmis ir galiojančiais įstatymais, visų pirma Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamentas (ES) 2016/679).

Ši privatumo politika taikoma asmens duomenims, surinktiems žiniatinklio svetainėje www.compeed.com („žiniatinklio svetainė“).

Terminai „asmens duomenys“, „apdorojimas“, „kontroliuotojas“, „duomenų apsaugos institucija“ aiškinami pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamentas (ES) 2016/679) 4 straipsnyje pateiktas apibrėžtis.

 

1.Informacija apie jus, renkama jums lankantis šioje žiniatinklio svetainėje

 • Duomenys, kuriuos pateikiate tiesiogiai susisiekę su mumis: pagrindinės renkamų duomenų kategorijos yra jūsų el. pašto adresas, jūsų el. laiškų turinys ir mūsų atsakymas.
 • Informacija apie jus, gauta jums lankantis šioje žiniatinklio svetainėje: šie duomenys, kurių jūs patys nepateikiate, renkami jums naudojantis žiniatinklio svetaine pasitelkiant įvairias technologijas, pvz., interneto protokolo (IP) adresai, slapukai, interneto žymės, naršymo duomenys. Pagrindinės renkamų duomenų kategorijos:
  • sritis ir serveris (pagrindinis kompiuteris), iš kurio internetu jungiatės prie šios žiniatinklio svetainės;
  • žiniatinklio svetainės, iš kurios jungiatės prie mūsų svetainės, adresas, tik trikties atveju;
  • apsilankymų šioje žiniatinklio svetainėje data, laikas, trukmė ir puslapiai, kuriuose lankomasi dažniausiai;
  • jūsų interneto protokolo (IP) adresas;
  • jūsų kompiuterio operacinė sistema ir informacija apie jūsų žiniatinklio naršyklę.

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip „HRA Pharma“ naudoja slapukus, skaitykite mūsų slapukų politiką, pateiktą žiniatinklio svetainės poraštėje. Šioje slapukų politikoje rasite informacijos apie tai, kaip atjungti visus slapukus, jei nesutinkate, kad jie būtų naudojami.

 

2.Kokiam tikslui ir kokiu teisiniu pagrindu renkami duomenys?

Tikslai Teisinis pagrindas
Jūsų klausimų tvarkymas ir atsakymai į juos

 

Mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas ir pagrįstas suinteresuotumas atsakyti į jūsų klausimus

 

Mūsų komerciniai poreikiai, pvz., duomenų analizė, auditai, naujų produktų kūrimas, žiniatinklio svetainės tobulinimas, gaminių ir paslaugų tobulinimas, žiniatinklio svetainės naudojimo tendencijų nustatymas, žiniatinklio svetainės pritaikymas jūsų pomėgiams ir reklamos kampanijų veiksmingumo nustatymas

 

Mūsų pagrįstas suinteresuotumas plėtoti ryšius su jumis

 

 

 

Žiniatinklio svetainės tvarkymas ir veiklos užtikrinimas (žr. mūsų slapukų politiką)

 

Mūsų pagrįstas suinteresuotumas užtikrinti žiniatinklio svetainės veiklą

 

Statistikos apie žiniatinklio svetainės naudojimą rinkimas (žr. mūsų slapukų politiką), siekiant pagerinti mūsų žiniatinklio svetainės kokybę

 

Jūsų sutikimas

 

 

Gautos informacijos apie kenksmingą poveikį arba pretenzijų dėl kokybės tvarkymas

 

Mūsų teisėtų įsipareigojimų laikymasis

 

 

3.Kam perduodami jūsų asmeniniai duomenys?

Prieiga prie jūsų asmeninių duomenų griežtai ribojama ir ši teisė suteikiama tik įgaliotiems „HRA Pharma“ atstovams. Šiems žmonėms prieiga prie tokių duomenų yra būtina, kad jie galėtų vykdyti savo pareigas.

Be paminėtų gavėjų kategorijų „HRA Pharma“ perduos jūsų asmeninius duomenis įgaliotiems už duomenų apdorojimą atsakingiems asmenims, kurie tvarkys jūsų asmeninius duomenis „HRA Pharma“ vardu. Klientų priežiūrą užtikrina už duomenų apdorojimą atsakingi CPM France ir RNI Conseil.

„HRA Pharma“ taip pat gali perduoti jūsų asmeninius duomenis atitinkamoms institucijoms galiojančių įstatymų numatytais atvejais.

Bet kuriuo atveju jūsų asmens duomenys bus naudojami laikantis galiojančių asmens duomenų apsaugos įstatymų, o ypač Reglamento (ES) 2016/679.

 

4.Kiek laiko bus saugomi jūsų asmeniniai duomenys?

Kaip numato galiojantys duomenų apsaugos įstatymai, jums lankantis žiniatinklio svetainėje apie jus surinkta informacija bus saugoma ne ilgiau kaip dvejus metus.

Jūsų asmeninės informacijos saugojimo laikotarpis yra:

 • mažiau nei 3 metai, kai asmeniniai duomenys apdorojami žiniatinklio svetainės valdymo ir veiklos užtikrinimo tikslu, teikiant statistiką apie žiniatinklio svetainės naudojimą;
 • mažiau nei 10 metų po paskutinės produktų partijos pardavimo, kai asmeniniai duomenys naudojami gautai informacijai apie kenksmingą poveikį arba pretenzijoms dėl kokybės tvarkyti.

 

5.Informacijos perdavimas už Europos ekonominės erdvės ribų

Asmeniniai duomenys nebus apdorojami už Europos ekonominės erdvės ribų.

Už Europos ekonominės erdvės ribų bus apdorojami tik bendrieji arba anoniminiai duomenys.

 

6.Saugumas

„HRA Pharma“ įdiegs reikiamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą apsaugos lygį atsižvelgiant į galimą riziką, ir pakankamas apsaugoti jūsų asmeninius duomenis nuo neteisėtos prieigos, jų atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo.

 

7.Kokios yra jūsų teisės? Kaip galite jomis pasinaudoti?

Pagal galiojantį duomenų apsaugos įstatymą, o ypač pagal Reglamentą (ES) 2016/679, jums priklauso keletas teisių, susijusių su jūsų asmeniniais duomenimis. Tai yra:

 • Teisė susipažinti su informacija – galite paprašyti leidimo susipažinti su asmenine informacija apie jus, kurią turi „HRA Pharma“. Tokiu atveju „HRA Pharma“ gali paprašyti tam tikros jūsų informacijos, kad galėtų nustatyti jūsų tapatybę, jūsų teisę susipažinti su informacija, taip pat ieškoti ir pateikti jums asmeninę informaciją apie jus, kurią turi „HRA Pharma“. Tuo atveju, jei negalime jums leisti susipažinti su turima asmenine informacija apie jus (pavyzdžiui, jei ji buvo sunaikinta, ištrinta arba pakeista, kad taptų anonimine), nurodysime jums priežastis.
 • Teisė taisyti arba šalinti asmeninę informaciją – „HRA Pharma“ siekia užtikrinti, kad jos turima asmeninė informacija būtų tiksli, naujausia ir išsami. Jeigu manote, kad „HRA Pharma“ turima asmeninė informacija apie jus yra neteisinga, netiksli, neišsami arba pasenusi, galite prašyti leisti peržiūrėti arba ištaisyti šią informaciją. Nustatę, kad asmeninė informacija yra netiksli, neišsami arba pasenusi, ją peržiūrėsime.
 • Teisė atšaukti sutikimą – jeigu davėte sutikimą naudoti savo duomenis, turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti ir tai nepaveiks duomenų naudojimo teisėtumo iki šio sutikimo atšaukimo.
 • Teisė prieštarauti naudoti duomenis – jūs galite nesutikti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų naudojami, įskaitant klasifikavimą, pagrįsdami savo konkrečia situacija, nurodyta duomenų apsaugos įstatyme. Jei klasifikavimas susijęs su tiesiogine rinkodara, turite teisę bet kada pareikšti prieštaravimą.
 • Teisė apriboti naudojimą – tam tikrais duomenų apsaugos įstatyme numatytais atvejais jūs turite teisę pareikalauti mūsų apriboti duomenų naudojimą.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą – jūs turite teisę gauti asmeninius duomenis, kuriuos mums pateikėte, struktūrizuotu, bendrai naudojamu ir kompiuteriams pritaikytu formatu, jei teisė naudoti duomenis buvo pagrįsta jūsų sutikimu arba sutartimi. Taip pat turite teisę paprašyti mūsų perduoti juos kitam jūsų pasirinktam duomenų valdytojui.
 • Teisė skųsti – jūs turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, jeigu manote, kad „HRA Pharma“ nesilaikė BDAR reikalavimų jūsų asmens duomenų atžvilgiu.

Jei pageidaujate pasinaudoti kuria nors iš šių teisių, atsiųskite atitinkamą prašymą el. pašto adresu dataprivacy@hra-pharma.com arba paštu, adresu Laboratoire HRA Pharma, 200 Avenue de Paris, 92320 Châtillon, France, nurodę savo pavardę bei vardą ir prisegę savo tapatybės kortelės kopiją.

Jeigu liko neišspręstų klausimų, taip pat turite teisę teikti skundą šalies, kurioje gyvenate arba dirbate, arba vietos, kurioje, kaip įtariama, buvo įvykdytas pažeidimas, duomenų apsaugos institucijai.

Įsigaliojimo data: 2018 m. gruodžio 11 d.